قصه‌های یک ملکه

قصه‌های یک ملکه

از طوفان که درآمدی ، دیگر همان آدمی نخواهی‌بود که به آن پا نهاده‌ بود . اصلا معنای طوفان همین است ..

اینجا یک ملکه می نویسد.

ملکه ی بیست و اندی ساله و  دانشجوی طب